STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 5225/KH-UBND 09/06/2022 Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
2 394-QĐ/TU 15/03/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
3 125/2021/TT-BTC 17/02/2022 THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2018/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
4 02/2022/QĐ-UBND 17/02/2022 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
5 16/2022/NĐ-CP 27/01/2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG
6 02/2022/TT-BTNMT 09/01/2022 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
7 08/2022/NĐ-CP 09/01/2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
8 89/2021/NĐ-CP 17/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
9 04/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Quy định quy trình tiếp công dân
10 03/2021/TT-BNV 28/06/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
11 01/2021/TT-TTCP 21/06/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
12 02/2021/TT-TTCP 21/06/2021 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
13 292/QĐ-DAGT 10/05/2021 Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng nội bộ; Trao đổi, lƣu trữ, xử lý văn bản điện tử, hồ sơ điện tử; Sử dụng chứng thư số của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa
14 QĐ:04/2021/QĐ-UBND 14/03/2021 Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
15 136/KH-DAGT 07/03/2021 KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa
16 143/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
17 72/2020/QH14 03/12/2020 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14
18 06/2020/TT-BNV 01/12/2020 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
19 136/2020/NĐ-CP 23/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
20 533/TB-UBND 18/11/2020 Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện, đợn vị sự nghiệp công lập
21 Văn bản số 806/DAGT-KH 15/10/2020 Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng các CT Giao thông Khánh Hoà với các cơ quan, đơn vị liên quan.
22 120/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
23 Số: 745/QĐ-DAGT 28/09/2020 Về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng Viên chức và Người lao động thuộc Ban QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
24 Số: 2153/SNV-CCHC 16/09/2020 Số: 2153/SNV-CCHC V/v phối hợp triển khai và tổ chức truyền thông các cuộc điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chín 09/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
26 107/2020/NĐ-CP 08/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
27 22/2020/TT-BTTTT 06/09/2020 Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số.
28 90/2020/NĐ-CP 12/08/2020 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
29 30/2020/NĐ-CP 04/03/2020 Về công tác văn thư
30 24/2020/NĐ-CP 23/02/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
31 Số 04/2020/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định ban hành quy định về giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
32 96/2019/NĐ-CP 18/12/2019 Quy định về khung giá đất
33 52/2019/QH14 24/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
34 45/2019/QH14 19/11/2019 Bộ luật lao động
35 45/2019/QH14 19/11/2019 Bộ Luật Lao động
36 91/2019/NĐ-CP 18/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
37 90/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
38 12/2019/TT-BNV 03/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/nđ-cp ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
39 2991/QĐ-UBND 25/09/2019 Ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
40 03/2019/TT-BNV 13/05/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
41 161/2018/NĐ-CP 28/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
42 04/2018/TT-BNV 26/03/2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
43 29/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 QUYẾT ĐỊNH
VỀ QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
44 42/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
45 174/2016/NĐ-CP 29/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
46 136/2015/NĐ-CP 30/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
47 119/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
48 59/2015/NĐ-CP 17/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
49 47/2014/NĐ-CP 14/05/2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
50 22/2012/QĐ-UBND 03/07/2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
Đến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây