Tăng cường công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Thứ năm - 28/11/2019 04:02
Qua hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, cùng với đổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà nước nói chung, cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất quản của Đảng, Nhà nước ta, là điều kiện tiên quyết, yếu tố bảo đảm cho sự thành công của cải cách đất nước ta.
Untitled
Untitled
         Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, quyết sách về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Đây là một yêu câu tất yếu khách quan đặt ra trong quá trình phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, cải cách hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành công của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
        Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, với quyết tâm xây dựng một nền hành chính dân chủ, năng động, trách nhiệm, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội. Chuyển mạnh từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển là thông điệp quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực của nền hành chính, đó là: Hệ thống thể chế từng bước được hoàn thiện: bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở được xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoạt động công vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và người dân, doanh nghiệp được cải thiện theo hướng hành chính phục vụ, giảm phiền hà, giảm thời gian giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Có được những kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả từ Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương, trong đó công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng.
        Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu thông tin về cải cách hành chính của người dân, cán bộ, công chức, viên chức ngày càng cao nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và giao dịch, với cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông, các thông tin về cải cách hành chính đòi hỏi phải được cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ và đa dạng, theo nhiều chiều, nhiều tuyến tới người dân và xã hội. Hơn nữa, Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, do vậy việc công khai, minh bạch thông tin về các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và cộng đồng quốc tế là rất quan trọng, như chính sách phát triển kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư... trong đó đặc biệt chú ý đến các chính sách về cải cách hành chính. Với ý nghĩa đó, việc tăng cường công tác cải cách hành chính đến các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng quốc tế là một nhiệm vụ cần thiết có ý nghĩa quyết định đến thành công của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.
        Về tình hình triển khai và kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính thời gian qua.
        Thời gian qua, triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8-11-2011, của Chính phủ, về “Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020” và Quyết định số 225/QĐ-TTg, ngày 4-2-2016, của Thủ tướng Chính phủ, về “Phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”, các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, thông qua việc ban hành kế hoạch tuyên truyền hằng năm, bố trí nguồn lực, phân công các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể, hình thức phong phú, đa dạng; qua đó, đạt được một số kết quả nổi bật như:
        Một là, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, đã chủ trì triển khai Đề án Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, ký kết các chương trình phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyên về cải cách hành chính với các bộ, cơ quan, như Chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2010; Chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018 - 2020. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai một cách hệ thống, đồng bộ, với các nội dung và hình thức tuyên truyền cụ thể về cải cách hành chính, phù hợp với điều kiện thực tế.
        Hai là, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Các nội dung tuyên truyền đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ và của các bộ, ngành, địa phương hàng năm nay, và trong từng giai đoạn, những kết quả nổi bật đạt được, những mô hình mới trong cải cách hành chính, cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Đặc biệt, đã kịp thời cập nhật những chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với cải cách hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm; lồng ghép việc tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: các đài phát thanh, đài cá nhân, truyền hình và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương; báo chí chuyên ngành, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.
        Ba là, các thông tin về cải cách hành chính nhà nước được đưa vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Nội dung cải cách hành chính nhà nước cũng được đưa vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đối với cải cách hành chính, cũng như tầm quan trọng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.
        Sơ kết 5 năm triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước cho thấy, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục với nhiều cách làm hay, thiết thực, được thể hiện thông qua nhiều hình thức, như tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, báo cáo chuyên đề, hội nghị trực tuyến...: các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật được các cơ quan thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương. Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của các cá nhân, tổ chức đối với việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và của từng cơ quan, đơn vị.

        Qua báo cáo, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại các bộ, ngành đạt trên 2.800 đợt, tại các địa phương đạt 4.100 đợt, trong đó đề cập đến trên 2.600 mô hình, sáng kiến cải cách hành chính đã được triển khai tại các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2011 - 2015. Đài Truyền hình Việt Nam duy trì phát sóng định kỳ chuyên mục cải cách hành chính hàng tuần với thời lượng 15 phút để phân tích, đánh giá và bình luận các nội dung cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương dưới góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý và người dân, từ các tổ chức. Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện khoảng 40 phóng sự chuyên đề về cải cách hành chính, trong đó nhiều phóng sự có sức lan tỏa lớn, thu hút sự chú ý của dư luận, như “Điện tử hóa thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu ”; “Đồng Tháp - điểm sáng cải cách hành chính ở đồng bằng sông Cửu Long”; “An toàn thực phẩm chuyển từ tiên kiểm sang hậu kiêm”; “Hải quan đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ”; “Cắt giảm dịch vụ y tế vì người bệnh”; “Kết hợp xúc tiến đầu tư với cải cách hành chính” ; “Quyết định sai, người dân chịu thiệt”; “Cải cách thủ tục để hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp…
        Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã xây dựng Bản tin điện tử cải cách hành chính và phát hành định kỳ 4 số/tháng tới hơn 5.000 hộp thư điện tử của lãnh đạo chủ chốt của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đội ngũ công chức phụ trách công tác cải cách hành chính để cung cấp thông tin và chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm về triển khai cải cách hành chính trong phạm vi cả nước. Bộ Nội vụ và các bộ, ngành đã tích cực triển khai xây dựng các chuyên đề, phóng sự về cải cách hành chính: lồng ghép tuyên truyền về cải cách hành chính qua các đợt tập huấn cho công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương hằng năm. Ở địa phương, hầu hết đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duy trì có hiệu quả việc phát sóng định kỳ chuyên mục “Cải cách hành chính” hay chương trình gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tuyên truyền về những kết quả cải cách cũng như giải đáp, xử lý những vướng mắc khi áp dụng chính sách mới, qua đó, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nâng cao sự hài lòng và tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức và toàn xã hội vào tiến trình cải cách hành chính.
        Theo số liệu thống kê, cổng/trang thông tin điện tử tại 100% số bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh đều đăng tải tin, bài tuyên truyền về nội dung liên quan đến kết quả triển khai cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương mình. Nhiều cơ quan báo tạp chí trực thuộc bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục duy trì có hiệu quả việc tuyên truyền về cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực đến các đối tượng phục vụ. Bên cạnh đó, một số nơi có những sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. Việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính cũng được một số nơi lồng ghép với các cuộc thi, hài kịch, sân khấu hóa hoặc tuyên truyền trên mạng, làm tăng thêm tính đa dạng, phong phú, hấp dẫn trong tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khán giả. Qua theo dõi cho thấy, chất lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về cải cách hành chính ngày càng được nâng cao, dần đi sâu vào phân tích, bình luận các nội dung cải cách hành chính dưới góc nhìn đa chiều, sát với thực tiễn, thu hút sự quan tâm của nhân dân.
        Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần không nhỏ vào việc thực hiện một số chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, có thể thấy, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính chưa mang lại những kết quả như mong muốn, chưa đạt được các mục tiêu đề ra.
        Thứ nhất, tác động của công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính chưa sâu rộng, dẫn tới nhận thức về cải cách hành chính nói chung, nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác cải cách hành chính trong nhân dân, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức chưa được đầy đủ, có nơi, có lúc còn bàng quan, thờ ơ, không tạo ra sự chuyển biến trong tư duy và hành động theo tinh thần cải cách.
        Thứ hai, công tác tuyên truyền trong nội bộ về cải cách hành chính chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến việc trong nhiều cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước nhận thức về cải cách hành chính còn chưa đầy đủ, từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức chưa thấy được trách nhiệm của mình trong thực hiện cải cách hành chính và đóng góp vào tiến trình cải cách hành chính chung. Còn tình trạng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước chưa được cung cấp, chia sẻ đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình hoạt động của nhau, dẫn đến không thống nhất, chồng chéo trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật.
        Thứ ba, nhận thức và hành động trong cải cách hành chính nói chung, trong tuyên truyền về cải cách hành chính nói riêng của các cấp chính quyền còn chưa thống nhất, đồng bộ, do đó, còn tình trạng chỉ thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính theo phong trào, chưa có chiến lược cụ thể nên không mang lại hiệu quả cao.
        Thứ tư, chất lượng tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn chưa cao; nội dung tuyên truyền chưa kịp thời, còn rập khuôn, máy móc, không tạo ra sự chú ý, quan tâm của các đối tượng được tuyên truyền; một số cơ quan, đơn vị còn đưa tin thiếu chính xác, chưa phản ánh đúng thực tiễn.
        Thứ năm, việc tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các trang mạng xã hội có lượng người dùng lớn còn hạn chế, chưa khai thác hết được tiềm năng và tác động tuyên truyền.
        Một số định hướng, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính thời gian tới
        Để công tác thông tin, tuyên truyên về cải cách hành chính đạt được kết quả tốt trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền trong nội bộ đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức và hành động, qua đó tham mưu xây dựng các chính sách có chất lượng, thống nhất; tăng cường tuyên truyền một cách có hiệu quả tới tổ chức, người dân về công tác cải cách hành chính; đồng thời không ngừng đổi mới phương pháp tuyên truyền. Trong đó, lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau đây:
        Một là, nâng cao vai trò, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể nhân dân về mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của công tác thông tin, tuyên truyền về cái cách hành chính, từ đó, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả, hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính phải gắn kết trực tiếp với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình các cấp. Trong việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính hằng năm, phải bám sát các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của các bộ, ngành, địa phương; các nhiệm vụ tuyên truyền trong kế hoạch phải xác định rõ sản phẩm, kết quả đầu ra và thời gian hoàn thành; bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch. Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quán triệt, định hướng một cách rõ ràng, cụ thể đối với các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình ở Trung ương và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, bảo đảm công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra.
        Hai là, nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của công tác quản lý, đồng thời thu hút được sự quan tâm của người dân, xã hội. Nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của Nhà nước, Chính phủ về cải cách hành chính, các kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của các bộ, ngành, địa phương: xác định rõ trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm và đối tượng tuyên truyền, kịp thời truyền tải những kết quả đạt được, những mô hình cải cách mới và kể cả những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Phải luôn nghiên cứu, đổi mới về cải cách hành chính cho phù hợp để thu hút sự quan tâm của xã hội; đáp ứng các yêu cầu về tính thường xuyên, liên tục, đa chiều và phù hợp với đặc điểm dân trí, địa bàn tuyên truyền. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương phải góp phần đắc lực vào công tác phòng, chống tham những, kịp thời phản bác những thông tin xuyên tạc, vu không, sai sự thật về hoạt động của chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.
        Ba là, thường xuyên rà soát, đa dạng hóa hình thức tuyên truyên, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong tuyên truyền về cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trên tất cả các loại hình báo chí truyền thông và trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương các cấp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như zalo, Facebook, Youtube...) trong việc tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu đưa các chuyên đề về cải cách hành chính lên trang tin điện tử cải cách hành chính văn phòng Ban Chỉ đạo cải cánh hành chính của Chính phủ, phục vụ cho học tập, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phát hành gấp tờ Pa-nô, áp-phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng: lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các hình thức khác, như tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về cải cách hành chính; thi sáng kiến cải cách hành chính hoặc thực hiện các tiểu phẩm sân khấu có chứa nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính.
        Bốn là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với các cơ quan thông tấn, báo chí. Các bộ, ngành, địa phương và nhất là các cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai 6 nội dung cải cách hành chính phải định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban với các cơ quan báo chí để kịp thời cung cấp thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời kịp thời giải đáp những vấn đề hạn chế, bất cập và hướng xử lý liên quan đến các lĩnh vực cải cách hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Cần chủ động xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền theo từng giai đoạn hoặc hằng năm với các cơ quan báo chí; các tổ chức đoàn thể nhân dân đề tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, cần thường xuyên quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến cải cách hành chính, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và thiết thực.
        Năm là, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong quá trình giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cải cách hành chính. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4- 2019, của Thủ tướng Chính phủ, “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. Tổ chức tốt kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, nhất là các quy định thủ tục hành chính hoặc tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủtướng Chính phủ. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu,nguyện vọng và những đề xuất của người dân, để tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính một cách hiệu quả, thiết thực hơn. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các diễn đàn đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải đáp, truyền tải các chính sách mới cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Định kỳ tiến hành khảo sát, đánh giá về hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (khảo sát trong nhân dân, doanh nghiệp, trong nội bộ cơ quan, tổ chức...).

                                                                   - Nguồn tin từ BCĐ CCHC Trung ương -
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án các Công trình Trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12/2016, UBND tình Khánh Hòa  ban hành Quyết định...

hotline

logo lich lam viec cua ban

logo hinh anh hoat dong v5

Untitled 2

CSDLVBPL.png (29 KB)

CSDLVBPL

cchc1

cai-cach-hanh-chinh.png (83 KB)

DVCQG

Quydinhhanhchinh

mua-sam-cong.png (67 KB)

nhac-viec.png (218 KB)

ckns.jpg (29 KB)

mail-cong-vu.png (36 KB)

kntc.png

lay y kien gop y

dvkb.png (187 KB)

hoidapr.png (187 KB)

TTHCM

Hoa Binh

Lịch Làm việc

Liên Kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây